ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองดู่ โรงเรียนบ้านไร่ดง และโรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่ทำการสอบ Pre O-NET เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563