ประชุมเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563