ต้อนรับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่มาศึกษาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ในการนี้ได้ถือโอกาสมาส่งข้าราชการจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าทีที่ สพป.ลำพูน ้ขต 1 ด้วย คือ นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษานิเทศก์ และนางอรพินท์ สิงห์ทอง ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562