ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยม ให้กำลังใจครูและนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จ.สุโขทัย

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายณรงค์ ก๋องแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเดชอนันต์ คุนุ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นายกนกศักดิ์ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางภัทษร คำแหง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยม ให้กำลังใจครูและนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จ.สุโขทัย พร้อมนี้ได้ร่วมพิธีเปิด”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย-ตาก) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ได้รับเกียรติจากนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกด้าน และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพและความเป็นเลิศได้ เด็กนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ ให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน โดยมีสถานที่จัดการแข่งขันทั่วทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัยและโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และศูนย์การศึกษาพิเศษ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน