ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562