เยี่ยมโรงเรียน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ยังไม่มีผู้อำนวยการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียน  พร้อมติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 4 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ โรงเรียนวัดหนองซิว โรงเรียนบ้านจำบอน โรงเรียนวัดบ้านม้า โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ในการนี้ได้ร่วมพบปะนักเรียนของโรงเรียน และได้สอบถามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนก่อนเดินทางกลับสำนักงานฯ อีกด้วย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562