รายงานผลการขับเคลื่อนการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดลำพูนจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการศึกษา ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง  อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านธิ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน